Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich strony mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i Biuletynu Informacji publicznej WPR w Katowicach

Data publikacji strony BIP: 18.01.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.01.2021 r.

 

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Obecnie na postawie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach powstaje nowa, spełniająca wymogi ustawowe, strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach usadowiona na serwerach zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. Rekrutacja - Ogłoszenia o pracę na w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach są zamieszczane na stronie BIP w postaci gotowego wygenerowanego dokument PDF w postaci niedostępnej. Plik na chwilę obecną jest tylko w nieedytowalnej wersji. Brak na dokumentach elektronicznego podpisu kierownika podmiotu

 2. Ogłoszenia o prace - Po zakończeniu naboru, ogłoszenie wyników jest generowane przez BIP WPR w Katowicach również jako nieedytowalny dokument pdf, bez elektronicznego podpisu kierownika podmiotu.

 3. Archiwum – Dane zamieszczone na archiwalnej stronie BIP dotyczą ostatnich 5 pozycji przetargowych z 2018 roku. Nowe archiwum zawiera jedynie cześć danych i w znacznym stopniu jest niedostępne z powodu niedostosowanych do potrzeb WPR w Katowicach funkcjonalności CMS.

 4. Struktura serwisu i kategorie główne w CMS w znacznej części są nieaktywne, co powoduje wyłączenie ich z normalnego użytku i konieczność tworzenia nowych podstron: w kategoriach: Konkursy, Oferty sprzedaży, Nabór na stanowiska administracyjne, Ogłoszenia o najmie, Konkursy ofert. Zaburza to czytelność informacji i ich możliwość zamieszczania oraz archiwizowania.

 5. Język migowy - Storna BIP ani strona internetowa nie zawierają instrumentów umożliwiających korzystanie z języka migowego.

 6. brak standardowych skrótów klawiaturowych na stronie BIP.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Andrzej Bęben, strony BIP Janusz Zagaja
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 609 31 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 

 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności

 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki

 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

 

Klawisze dostępności:

 • Przejdź do treści strony: klawisz Alt 1

 • Mapa witryny: klawisz Alt 2

 • Wersja tekstowa: klawisz Alt 3

 • Wersja kontrastowa: klawisz Alt 4

 • Wyszukiwarka prawy: klawisz Alt w

 • Zamiast klawisza Alt można użyć litery h

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok To działa.
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok To działa.

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach

Skargi i wnioski przyjmują:

 1. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,

 2. Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.30 – 9.30, po uprzednim

potwierdzeniu terminu spotkania.

Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego przyjmuje w sprawach skarg

i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11.00 – 12.00.

Skargi i wnioski można składać:

-.na piśmie:

- na adres ul. Powstańców 52 40 – 024 Katowice,

- faksem + 48 (32 609 31 54),

- pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr .pl

Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać

imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego

skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez

rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat przyjęć w sprawach skarg i wniosków można uzyskać

w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach pod numerem

telefonu: + 48 (32 609 31 40).

Klikając w ten link, wejdziesz na ePUAP.

Nasza nazwa na stronie ePUAP: WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

Sekretariat:
tel.: +48 (32) 609 31 40, 
fax +48 (32) 609 31 54,

(32) 609 31 29
e-mail:  wpr@wpr.pl

Nasze konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000

REGON: 270151110 • NIP: 9542260707 • KRS: 0000020162 • RPWDL: 000000012274

Dyrektor i jego zastępcy

Dyrektor:
mgr Łukasz Pach
tel.: +48 (32) 609 31 40, (32) 609 31 63
fax: +48 (32) 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl

Pełnomocnik dyrektora ds. ratownictwa medycznego organizacji i planowania

tel.: + (32) 428 75 26

p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych
lek. Wojciech Brachaczek
tel.: +48 (32) 609 31 40, (32) 609 31 63
fax: +48 (32) 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl

zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych

dr Dariusz Krawczyk

tel.: +48 (32) 609 31 40,

fax: +48 (32) 609 31 54

Godziny pracy komórek administracyjnych: 7.00-15.05

Numer alarmowy 112 lub 999

Dyspozytornia Transportowa Katowice
tel.: +48 (32) 428 75 30
tel.:+48 (32) 428 75 31
tel.:+48 (32) 428 75 32
fax +48 (32) 428 75 33

Dział Audytu i Kontroli 
tel.: +48 (32) 609 31 67

Główny Księgowy  
tel.: +48 (32) 609 31 79

Dział Księgowo-Finansowy i Majątku
tel.: +48 (32) 609 31 24
tel.: +48 (32) 609 31 34

Dział Zamówień Publicznych
tel.:+48 (32) 609 31 56
tel.:+48 (32) 609 31 69
tel.: +48 (32) 609 31 17
tel.: +48 (32) 609 31 64
tel.: +48 (32) 609 31 88
tel.:+48 (32) 609 31 65

Dział Lecznictwa i Statystyki Medycznej  
tel.: +48 (32) 609 31 77
tel.: +48 (32) 609 31 44
tel.: +48 (32) 609 31 83

Sekcja Epidemiologii

Sekcja Farmacji i Środków Medycznych

Dział Transportu Sanitarnego
tel.: +48 (32) 428 75 34
tel.: +48 (32) 428 75 35

Dział Organizacyjny
tel.: +48 (32) 609 31 14

tel.:+48 (32) 609 31 26
tel.:+48 (32) 609 31 68
tel.:+48 (32) 609 31 01
tel.:+48 (32) 609 31 98

Dział Techniczno Logistyczny
tel.: +48 (32) 609 31 23
tel.: +48 (32) 609 31 60
tel.:+48 (32) 609 31 21

Dział Kadr i Płac
tel.: +48 (32) 609 31 72
tel.: +48 (32) 609 31 51
tel.: +48 (32) 609 31 37

tel.: + (32) 609 31 62

tel.:+ (32) 609 31 46
GSM +48 609 31 82

tel.: +48 (32) 60 93 182
tel.:+48 (32) 60 93 145
tel.: +48 (32) 428 73 86

Dział Informatyki i Łączności 
tel.: +48 (32) 609 31 33
tel.:+48 (32) 609 31 35
tel.: +48 (32) 609 31 36

Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
tel.:+48 (32) 609 31 61

Szkoła Ratownictwa 
tel.:+48 (32) 609 31 57

Dział Zarządzania Flotą Zabrze

tel.: +48 (32) 42 87 386

tel.: +48 (32) 42 87 387

tel.: +48 (32) 60 93 138Rzecznik Prasowy

tel.: +48 506 796 100

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Dominik Hąc
tel.: +48 669 954 378
e-mail: iod@wpr.pl

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData